Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna

Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
17.05.2021
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Przeładunek, magazyny spedycyjne
Transport morski, przewóz ładunków
Aktualności
data wpisu ::: 30.04.2004

- Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia -

Logistics Polska, magazynowanie, spedycja kolejowa
   Rail&Sea ma zaszczyt og?osi? powstanie nowego biura pod nazw? Rail & Sea N.V. w Antwerpii, Belgia. Utworzenie tego biura podkre?la ambicje Rail&Sea, aby oferowa? efektywne rozwi?zania logistyczne na bazie transportu kolejowego dla swoich obecnych i przysz?ych klientów, maj?c
mocne oparcie m.in. na rynku francuskim i krajów Beneluksu.
Rail & Sea N.V. b?dzie wspomaga? dzia?alno?? Rail & Sea Speditions GmbH w Strasswalchen/Austria w szczególno?ci w zakresie us?ug magazynowania, wynajmu wagonów Railtrans oraz sprz?tu w systemie MultiBox.
Obecno?? w Porcie Antwerpia i nieodleg?a lokalizacja w odniesieniu do innych portów Belgii i Holandii oraz g?ównych centrów produkcji i konsumpcji oznacza, i? mo?emy oferowa? naszym klientom szerokie korzy?ci wynikaj?ce z zastosowania efektywnych rozwi?za? logistycznych opartych na transporcie kolejowym.
Dane kontaktowe nowego biura Rail&Sea znajduj? si? na naszej stronie internetowej w zak?adce "Spó?ki pokrewne".


Archiwum aktualności:
Przewozy multimodalne, przewozy promowe
Transport międzynarodowy
Przewozy morskie, spedycja morska
20.07.2007
Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
01.03.2007.
Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
8.03.2005
Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
27.07.2004
Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
5.03.2004
nowa strona www
Obsługa logistyczna, logistyka więcej
Przesyłki kontenerowe
Transport kolejowy
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Poniedziałek Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch